Föreningsstämma 2017 för Ung Företagsamhet i Sverige

 

Den här informationen riktar sig till dig som är medlem i föreningen Ung Företagsamhet i Sverige. Välkommen på föreningsstämma tisdag den 9 maj kl 10-12 på Stockholmsmässan.

Alla medlemmar i Ung Företagsamhet i Sverige har rätt att närvara vid föreningsstämman men måste anmälas i förväg senast 4 maj till  Anna Skiöldebrand Berg. Endast de medlemmar som är utsedda av de regionala föreningarna inom Ung Företagsamhet har yttranderätt och rösträtt på stämman.

Varje regional UF-förening tilldelas ett antal röster som står i proportion till det totala antalet UF-ungdomar enligt följande: Röstantalet per regional UF-förening skall utgöras av det totala antalet UF-ungdomar i den regionala UF-föreningen avrundat uppåt till närmaste hela hundratal. Därefter delas antalet med etthundra. Denna summa utgör röstantalet för den regionala UF-föreningen. Det totala antalet röster på föreningsstämman uppgår således till summan av de sålunda framräknade röstantalet för respektive regional UF-förening som representeras på föreningsstämman. 

Antalet ombud får uppgå till högst tre per regional UF-förening. Representeras regional UF-förening av mer än ett ombud skall minst en vara en UF-ungdom. Antalet verksamma UF-ungdomar i varje regional UF-förening fastställs per den 1 januari varje år. Representationen från regionala föreningar ska anmälas till kansliet Ung Företagsamhet i Sverige senast den 10 april, i samband med anmälan till styrelsekonferens. Om ni är speciellt inbjuden gäst anmäl snarast om du avser att delta genom att kontakta Anna Skiöldebrand Berg, anna.skioldebrand-berg@ungforetagsamhet.se.

Kallelse med handlingar skickas till ordföranden och regionchefer samt de som redan anmält sig till föreningsstämman.

Varmt välkommen!

Kenneth Bengtsson
Ordförande Ung Företagsamhet i Sverige