Föreningsstämma 2017 för Ung Företagsamhet i Sverige

 

Den här informationen riktar sig till dig som är medlem i föreningen Ung Företagsamhet i Sverige. Välkommen på föreningsstämma tisdag den 9 maj kl 10-12 på Stockholmsmässan.

Alla medlemmar i Ung Företagsamhet i Sverige har rätt att närvara vid föreningsstämman men måste anmälas i förväg senast 4 maj till  Anna Skiöldebrand Berg. Endast de medlemmar som är utsedda av de regionala föreningarna inom Ung Företagsamhet har yttranderätt och rösträtt på stämman.

Varje regional UF-förening tilldelas ett antal röster som står i proportion till det totala antalet UF-ungdomar enligt följande: Röstantalet per regional UF-förening skall utgöras av det totala antalet UF-ungdomar i den regionala UF-föreningen avrundat uppåt till närmaste hela hundratal. Därefter delas antalet med etthundra. Denna summa utgör röstantalet för den regionala UF-föreningen. Det totala antalet röster på föreningsstämman uppgår således till summan av de sålunda framräknade röstantalet för respektive regional UF-förening som representeras på föreningsstämman. 

Antalet ombud får uppgå till högst tre per regional UF-förening. Representeras regional UF-förening av mer än ett ombud skall minst en vara en UF-ungdom. Antalet verksamma UF-ungdomar i varje regional UF-förening fastställs per den 1 januari varje år. Representationen från regionala föreningar ska anmälas till kansliet Ung Företagsamhet i Sverige senast den 10 april, i samband med anmälan till styrelsekonferens. Om ni är speciellt inbjuden gäst anmäl snarast om du avser att delta genom att kontakta Anna Skiöldebrand Berg, anna.skioldebrand-berg@ungforetagsamhet.se.

Kallelse med handlingar skickas till ordföranden och regionchefer samt de som redan anmält sig till föreningsstämman. 

PDF iconPDF Kallelse till föreningsstämma 2017
PDF iconPDF Dagordning föreningstämma 2017

 

Varmt välkommen!

Kenneth Bengtsson
Ordförande Ung Företagsamhet i Sverige