Ung Företagsamhet Södermanland

Välkomna på Föreningsstämma

Den 25 november kl 15.00 på Munktell Science Park i Eskilstuna. Anmälan sker till Regionchef Josefin Holmgren senast den 18 november till e-post josefin.holmgren@ungforetagsamhet.se Samtliga handlingar till föreningsstämman läggs ut på denna sida.

Vi tror på unga människor och vill att de ska få en tro på sin egen företagsamhet.

Så lyder vår vision, och aldrig har den känts viktigare än nu!
 

Ännu ett verksamhetsår läggs till handlingarna. År 2020-2021 var ett mycket speciellt år för vår verksamhet där våra interna entreprenöriella förmågor sattes på prov. Ett resultat av det är att årets verksamhetsberättelse presenteras nedan i filmformat istället för en rapport. 

Vi spelade in denna film en solig dag i juni efter att vi reflekterat över året och de resultat vi uppnått. 

Hoppas ni ska glädjas av att se filmen!
 

​​​​​​Dagordning Föreningsstämma Ung Företagsamhet Södermanland 

 1. Val av mötesordförande
 2. Anmälan av mötesordförandes val av protokollförare
 3. Fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Framläggande av Ung Företagsamhet i Södermanlands verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående räkenskapsår (Bilaga video ,3,4)
 7. Framläggande av revisorns revisionsberättelse (Bilaga 5)   
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning
  2. ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna för det gångna verksamhetsåret
 9. Behandling av motioner och propositioner
 10. Val av styrelsens ordförande (Bilaga 6)
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa (Bilaga 6)
 12. Val av revisor (Bilaga 7)
 13. Val av valberedning, samt fastställande av instruktion till valberedningen (Bilaga 8)
 14. Bemyndigande till styrelsen att utse ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma (Bilaga 9)
 15. Beslut om inval av hedersmedlemmar (Bilaga 10)
 16. Framläggande av Ung företagsamhet i Södermanlands verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår (Bilaga 11)
 17. Stämman avslutas

Handlingar till stämman

Stadgar Ung Företagsamhet Södermanland
Här kan ni ladda ner föreningens stadgar
Handlingar
Här finner ni handlingar till Föreningsstämman

Registrera dig som rådgivare!

Nu lanserar vi vår digitala rådgivarmatchning för Sveriges alla UF-rådgivare och UF-företagare. Från den 20 september kan våra UF-företag börja söka efter rådgivare och skicka förfrågningar via rådgivarmatchningen. Att vara rådgivare är både utvecklande och roligt. Vi hoppas att du vill vara med!

Vi hörs snart igen!

Josefin Holmgren
Regionchef, Södermanland
Kontakta mig om:
Generella verksamhetsfrågor, personal, ekonomi och kommunsamarbeten samt press.