Den här sidans innehåll kommer från region Blekinge. Välj Blekinge som din region här eller välj en annan region här.

Att arbeta med entreprenörskap

UF-företagande - ett verktyg för skolor att möta entreprenörskapsuppdraget.

Blekinge

Vi har 39 års erfarenhet av entreprenörskap i skolan med både teori och praktik.
Tillsammans med skolan har Ung Företagsamhet i 39 år utvecklat elevers kunskaper i såväl företagande som entreprenöriella förmågor genom utbildningskonceptet UF-företagande. Det är ett väl beprövat koncept för att stimulera kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap som kopplar ihop teoretiska kunskaper med praktisk nytta.

Genom ämnet entreprenörskap får eleven utveckla handlingskraft, självförtroende, samarbetsförmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta beslut. UF-företagande innebär att träna sitt entreprenörskap och sin företagsamhet genom en unik kombination av teoretiska och praktiska inslag som gör att eleven direkt får pröva sina kunskaper i ett verkligt sammanhang genom sitt UF-företag.

UF-företagande passar alla program i Gy2011
Ung Företagsamhet erbjuder skolor ett verktyg som svarar mot delar av det tydliga uppdraget att arbeta med entreprenörskap i skolan och som samtidigt stimulerar ämnesövergripande arbete. Utbildningskonceptet UF-företagande passar alla program inom Gy2011. Det är framför allt kurserna inom ämnet Entreprenörskap som är lämpliga som bas för UF-företagandet. Viktigt att notera är att i de flesta program behöver skolan göra ett aktivt val för att göra entreprenörskapskurserna tillgängliga för eleverna via programfördjupningen. Utifrån skolans tankar kring hur man vill jobba med entreprenörskap hjälper Ung Företagsamhet gärna till med idéer om och exempel på hur UF-företagandet kan läggas upp.

UF-företagande och ämnet Entreprenörskap – med inslag från andra ämnen
Kurserna inom ämnet entreprenörskap passar mycket bra till UF-företagande och kombineras med fördel med andra ämnen. Samverkan mellan ämnen och lärare är tydligt i styrdokumenten och inom UF-företagande finns många naturliga möjligheter till och fördelar med sådan samverkan, både inom karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen.

Möjligheten att driva UF-företag är även tydligt i målen för gymnasiearbetet på yrkesprogrammen där det står att det kan göras i ”företagsliknande former”.

Ur regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet
”Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet” … ”Utbildning i entreprenörskap bör bidra till att unga utvecklar kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Utbildning i entreprenörskap kan också bidra till att stimulera ungas kreativitet och idérikedom.” (Ur regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet)

Vi vill gärna träffa dig och berätta mer om hur vi kan hjälpa er.