Hem / Nyheter & Event / Örebro / Tävlingar i Örebro Län 2020.
Pokal

Tävlingar i Örebro Län 2020.

Hej! 
Här är tävlingskriterierna för samtliga tävlingar till UF-mässan 2020.

Är du UF-elev?  
Du hittar dessa kriterier och länk för uppladdning av bidrag på "mina sidor" under evenemang - tävlingar. 

Årets affärsplan
Tävlingen syftar till att visa vad UF-företaget lärt sig om affärsplanens innehåll och uppbyggnad.  Likaså hur man använder metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys, finansiering, prissättning och hur UF-företaget valt att organisera sig. Affärsplanen ska presentera företaget på ett affärsmässigt sätt, anpassat till mottagare och situation. Affärsplanen ska använda relevanta företagsekonomiska begrepp och utvärdera företagets ekonomiska möjligheter. 
Vinnaren i Örebro kvalificerar sig till den nationella tävlingen med prisutdelning på SM i maj.

Företaget ska beskriva följande i sin affärsplan
• UF-företagets namn och affärsidé.
• Varan eller tjänsten och produktionen bakom.
• Marknad, kunder och konkurrenter.
• Resultat av marknadsundersökningen.
• UF-företagets organisation och rådgivare.
• Målsättning och prissättning.
• Marknadsföringsplan/marknadsaktiviteter.
• Likviditets- och resultatbudget.
• Ort, datum och samtliga UF-företagares namnunderskrifter,
för- och efternamn.

Begreppsförklaringar
• Korrekt resultat (RB)- och likviditetsbudget (LB) innebär summan från samtliga
poster t ex. varuinköp i RB skall motsvara alla månaders summa i LB samt
utgående likviditet i LB och resultatet i RB skall utgöra samma summa (företaget
avvecklas ju och allt riskkapital återlämnas)
• Varan/ tjänsten i sig skapar lönsamhet och är grunden i företaget. Syftet med
sponsring, övriga intäkter och riskkapital är att möjliggöra och få igång kärnverksamheten
i företaget.
• Genomgående röd tråd innebär att alla bitar i affärsplanen överensstämmer.
Exempelvis att aktivitetsplanen stämmer med likviditetsbudgeten (om ex
mässa finns med i januari ska uppskattad försäljning även finnas med i likviditetsbudgeten
för januari samt kostnader för mässan).
• Riskkapital, alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går
med vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna.
Som UF-företag får man ta in riskkapital för max 15.000 kr och en
enskild person får investera max 300 kr.

Juryn bedömer
• Att likviditets- och resultatbudget är korrekt.
• Att affärsplanen är realistisk och att det finns uppföljningsbara mål.
• Att varan eller tjänsten i sig skapar lönsamhet och är grunden i företaget,
dvs vinsten får inte baseras på sponsring eller andra intäkter.
• Hur UF-företaget har beskrivit och reflekterat över affärsplanens delar
på ett utförligt och nyanserat sätt.
• Att affärsplanen har en genomgående röd tråd och en tilltalande layout.
Tillvägagångssätt
En skriftlig beskrivning på maximalt 3 A4-sidor inklusive. bilder, ritningar,
etc . I tävlingsbidraget ska
det tydligt framgå företagets namn, region och vilken tävling det avser.
Juryn besöker UF Showroom för att få en tydligare bild av företaget.
Observera att affärsidén inte får innehålla plagiat samt inte får strida
mot Ung Företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
Juryn besöker UF-företagets sida på ungforetagsamhet.se/alla-uf-foretag
(Showroom)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets UF-företag Örebro
Tävlingen syftar till att UF-företagarna kan visa och förklara vad de har lärt sig både i grupp som individuellt, vilken utveckling de upplevt genom att omvandla sin idé till företag. UF-företagarna ska visa att de förstår kopplingen mellan de olika delarna i ett företag, produkten (varan/tjänsten), prissättningen, marknaden, hur företaget är organiserat och resonera över affärsmässigheten i UF-företaget och på vilket sätt de skulle kunna vidareutveckla verksamheten i framtiden. I tävlingen Årets UF-företag i Örebro förutsätts att UF-företaget, likt andra företag, strävar efter ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål.

Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande tävlingen där UF-företaget kommer att bli bedömd inom fyra olika moment. I varje moment kommer juryn att bedöma hur väl UF-företaget utfört de olika
delarna, hur ni är organiserade, hur innovativt UF-företaget är och i vilken utsträckning ni kan visa att förstår er roll coh de affärsprinciper och ekonomiska kalkyler ni arbetat med. Det förväntas inte att alla kriterier ska täckas i varje skede. Ni avgör hur ni bäst kommunicerar era resultat i de olika momenten för att uppnå kriterierna. Juryn kommer även bedöma om ni i UF-företaget själva har genomfört de olika momenten eller tagit extern hjälp.
A. Rapport (inklusive engelsk rapport till SM)
B. Företagspresentation
C. Intervju inför jury
D. Monterbesök på UF-mässan

Företagsrapport
Företagsrapporten får bestå av maximalt 12 sidor – fram och baksida inkluderade. Inga bilagor får bifogas. Fontstorleken ska vara minimum 12 punkter (motsvarande typsnitt Times New Roman) och formatet ska vara A4. Laddas upp på Ung Företagsamhets hemsida, ungforetagsamhet.se. På tävlingsbidraget ska det tydligt framgå företagets namn, region/skola, verksamhetsår och vilken tävling det avser. Observera att affärsidén inte får innehålla plagiat, samt inte får strida mot Ung företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
Bidrag som inte uppfyller kraven kommer att diskvalificeras.
Företagsrapporten ska innehålla följande:
• Innehållsförteckning och VD-ord.
• Samarbete och teamutveckling inom UF-företaget (lärdomar och erfarenheter från UF-året, positivt och negativt)
• Genomförda aktiviteter under UF-året
• Möjlig fortsatt utveckling
• Ekonomiska rapporter - Korrekt balansräkning och resultat- räkning samt underskrift av revisor (vilket kan vara lärare, rådgivare eller annan)
• Ort, datum och Styrelsens (UF-företagarnas) namnunderskrifter, för- och efternamn är ett krav.
Det ska vara en tydlig genomgående struktur av text och layout

Företagsrapporten bör ge svara på följande frågor:
• Tillhandahåller företagsrapporten relevant information som gör läsaren intresserad och nyfiken?
• Innehåller företagsrapporten en tydlig sammanfattning som ger läsaren en grundläggande information om hur året gått för UF-företaget?
• Finns korrekta ekonomiska rapporter och analyser med som visar på att UF-företaget förstått det företagsekonomiska systemet och rapporternas funktion?
Samt visar företagsrapporten att UF-företaget förstår och kan beskriva sina erfarenheter, utveckling, lönsamhet, lärdomar och framtida potential
Begreppsförklaring
• Korrekt resultat- och balansräkning – innebär att resultatet (vinsten) är lika i både resultat- och balansräkningen. Dessutom att tillgångarna är lika stora som eget kapital och skulder dvs. att sidorna balanserar. Alla poster måste redovisas korrekt, till exempel ska inte riskkapital redovisas i resultaträkningen.
• En genomgående röd tråd innebär att text, layout och så vidare följer en tydlig struktur genom hela årsredovisningen.
• Riskkapital - Alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-
företaget går med vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UF-företag får man ta in riskkapital för maximalt 15 000 kronor och en enskild person får investera maximalt 300 kronor.

Företagspresentation (på tävlingsdagen)
Presentationen kommer att ske inför en jurygrupp, men presentationen ska kunna anpassas till en stor publik. Presentationens längd får vara maximalt fyra minuter per företag och den ska vara affärsmässig, men inte allt för allvarlig. Det får vara max 5 deltagare med under presentationen, alla måste vara medlemmar i UF-företaget. Alla presentationsrelaterade aktiviteter, till exempel film och musik, ska vara inkluderade i de 4 minuterna.
Observera att poängavdrag sker med 20 poäng om presentationen drar över med mer än 10 sekunder.
I samband med företagspresentationen finns ingen möjlighet för juryn att ställa frågor så se till att presentationen är tydlig.
Presentationen bör ge svar på följande frågor:
• Kunde UF-företagarna summera det viktigaste erfarenheterna och framgångarna i UF-företaget? Den ska levandegöra företagets med- och motgångar under året.
• Var det en professionell presentation som förmedlade relevant
information med substans? Presenterar de fortlöpande förbättringar i företaget, har de tagit tillvara på dessa erfarenheter, har de kunnat vända motgång till framgång och dragit nytta av erfarenheterna i driften av företaget?
• Lyckades presentationen förmedla UF-företagets unika historia på ett sätt som är intressant för målgruppen?
Intervju (på tävlingsdagen )
Här frågas UF-företagarna ut av jurygruppen.
Samma personer som gör presentationen av företaget
ska också svara på juryns frågor. Alla medlemmar i före-
taget ska vara delaktiga i intervjun. Intervjun kommer
att ske direkt efter företagspresentationen.
Presentationsmaterial, broschyrer och produkter får medtas och visas upp.
Intervjun bör kunna ge svar på följande frågor:
• Kunde UF-företaget svara på juryns alla frågor på konkret, tydligt och tillfredsställande sätt?
• Kunde UF-företagarna ge nyanserade, reflekterade och personliga svar på juryns frågor?
• Visade UF-företagarna en förståelse för hur och varför UF-företaget fick det resultatet det fick, vilka allmänna lärdomar kan de dra av detta och hur kan dessa lärdomar tillämpas i ett nytt affärssammanhang?
• Visade UF-företaget på en bra laganda och stöd för varandra på intervjun?
Monterbesök
Juryn besöker UF-företagen i montern på mässdagen. Juryn kan välja att ställa frågor till UF-företaget men kan också välja att studera UF-företaget på håll för att se hur de arbetar med kunder.
Monterbesöket bör kunna ge svar på följande frågor:
• Finns det en tydlig koppling mellan montern utseende och företagets affärsidé?
• Finns det kreativa och unika egenskaper i montern, monterns estetiska utformning/originalitet och hur använder sig UF-företaget av
montern?
• Kan monterpersonalen få kunder till montern och sälja sin vara/
tjänst? Monterpersonalens kunskap om varan/tjänsten.
• Samarbetar ni i UF-företaget under kundsamtal i montern?

Juryn bedömer
Juryn bedömerefter fem huvudkriterier som UF-företaget under något eller några moment under tävlingen ska uppnå.Juryn beaktar även de entreprenöriella kompetenser som UF-företagarna har haft möjlighet att lära sig under UF-året och har påvisat under momenten i tävlingen.
Innovation, värdeskapande och entreprenörskap
Detta kriterium (viktning 20%) förväntas besvara frågorna nedan:
• Är själva produkten, affärsmodellen, utvecklingsprocesse eller marknadsföringen innovativt på något sätt?
• Skapr produkten ett mervärde för kunden?
• Kan UF-företagarna förklara behovet av deras produkt, innovation och det värde som deras UF-företag skapat?
• Har kontinuerliga förbättningar av UF-företaget skett på ett kreativt sätt?
• Har UF-företaget tagit hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga frågor, i så fall hur?
Varu-/tjänsteutveckling och kundfokus
Detta kriterium (viktning 20%) förväntas besvara frågorna nedan:
• Kan UF-företaget beskriva resan från idé till färdig vara/tjänst?
• Hur och när bedömdes kundernas behov?
• Kan produkten lösa kundernas behov?
• Vilken marknadsföringsstrategi har använts och har den ökat försäljningen?
• Hur reagerade kunderna på UF-företaget produkt?
•Hur hanterade UF-företaget kundernas reaktion?
• Har UF-företaget lyckats bredda sin kundbas utanför skolan, familjen och närmiljön och lyckats sälja sin produkt externt?
• Förstår UF-företagarna varför deras produkt blev en framgång?
Finansiella resultat
Detta kriterium (viktning 20%) förväntas besvara frågorna nedan:
• Gjorde UF-företaget en acceptabel vinst mot bakgrund av UF-företagets produkt och omständigheter?
• Förstår alla UF-företagare det finansiella resultatet i sitt företag och begrepp såsom kassaflöde, resultaträkningen, balansräkningen etc.?
• Hade UF-företaget kunskap och kontroll på det finansiella läget?
• Förstår UF-företagarna vilka faktorer som kan påverka priset på produkten, och förhållandet mellan kostnader och pris?
Målsättning, planering och utvärdering, genomförande och administration
Detta kriterium (viktning 20%) förväntas besvara frågorna:
• Har UF-företaget en tydlig företagsrapport?
• Har målen setts över och uppdaterats regelbundet?
• Hur har UF-företagarna säkerställt att deras lösningar på problem som uppstått under året varit de bästa och mest effektiva?
• Hur är UF-företaget uppbyggt och hur har strukturen förändrats under året för att bemöta svårigheter?
• Har UF-företaget ett effektivt system för att hantera och dokumentera in sin verksamhet?
• Har Uf-företaget haft med de myndigheter som de varit tvunga att ha kontakt med för att hantera rättsliga frågor som rör deras verksamhet, till exempel upphovsrätt, försäkring på import och export?

Lärdomar
Detta kriterium (viktning 20%) tjänar till att utvärdera prestationerna i lärande och individuella och utveckling som ägde rum medan du kör ett litet företag.
Juryn beaktar följande nycketkompetenser:
• kreativitet
• självförtroende
• initiativtagande
• samarbetsförmåga
• idérikedom
• uthållighet
• ansvarstagande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Vara Örebro
Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om att kommersialisera en vara. UF- företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan produkt, prissättning och marknaden dvs.finns det en efterfrågan av produkten till satt pris och förpackning.

I den här tävlingen ska ert UF-företag visa att ni förstår kopplingen mellan prissättning, vara och marknad dvs finns det en efterfrågan av varan till satt pris. Ni ska visa att ni har en ekonomisk hållbarhet och ekonomisk vinst som ett mål.
Är din produkt digital? Då kan du inte tävla i Årets vara. Däremot går det bra att tävla i Årets tjänst eller andra tävlingar.
UF-företaget ska beskriva
• Affärsidén, varan samt en priskalkyl.
• Försäljning, omsättning, resultat och marginal.
• Hur man prissatt och paketerat varan.
• Målgruppen och hur den nås.
• Om efterfrågan funnits sedan tidigare eller om ni skapat ett nytt behov.
• Om marknadsföring av varan har resulterat i försäljning.
• Hur ni har säkerställt varans kvalitet.
• Om ni gjort en marknadsundersökning och hur resultatet i så fall blev.
• Hur varan levereras till kund. Är leveransprocessen hållbar?
Juryn bedömer
• Om UF-företaget har sålt sin vara och hur väl det har gjorts samt omsättning och vinst.
• UF-företagets ekonomiska förståelse.
• Om det är varan som skapat lönsamhet och är grunden i UF-företaget.
• Hur UF-företaget reflekterar över prissättning, marknad, kvalitet och service.
• Ladda upp en skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inkl. bilder, ritningar etc.
• I tävlingsbidraget ska tydligt framgå UF-företagets namn, region, skola och vilken tävling det avser.
• Affärsidén får inte innehålla plagiat, strida mot svensk lagstiftning eller mot Ung Företagsamhets regler.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Tjänst Örebro
Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa vad de har lärt sig om att kommersialisera en tjänst.UF-företagarna måste visa att de förstår kopplingen mellan prissättningen, produkten och marknaden dvs. finns det en efterfrågan av produkten till satt pris och förpackning.

I den här tävlingen har ni möjlighet att visa att ni förstår kopplingen mellan prissättning, tjänst och marknad, dvs finns det en efterfrågan av tjänsten till satt pris. Ni ska visa att ni har en ekonomisk hållbarhet och har ekonomisk vinst som ett mål.
Om ert UF-företag säljer en digital produkt räknas den alltid som en tjänst (vilket innebär att ni inte kan tävla i Årets vara). Dock beskattas digitala produkter på olika sätt och det är viktigt att ni i UF-företaget har kännedom om vad som gäller för just er produkt. Ta kontakt med Ung Företagsamhet i er region om ni är osäkra.
UF-företaget ska beskriva
• Affärsidén, tjänsten samt en priskalkyl.
• Affärsmodell - försäljning, omsättning, resultat och marginal.
• Hur ni har prissatt och paketerat tjänsten.
• Vilken målgrupp tjänsten riktar sig till och hur den nås.
• Om efterfrågan på tjänsten funnits tidigare eller om ni skapat ett nytt behov.
• Om marknadsföring av tjänsten har resulterat i försäljning.
• Hur ni har säkerställt tjänstens kvalitet.
• Eventuell marknadsundersökning och resultatet av den.
• Hur tjänsten levereras till kund. Är levernasprocessen hållbar?
Juryn bedömer
• Om UF-företaget har sålt sin tjänst och hur väl det har gjorts samt omsättning och vinst.
• UF-företagets förståelse för ekonomins betydelse i företaget.
• Om det är tjänsten som skapat lönsamhet och är grunden
i UF-företaget
• Hur UF-företaget reflekterar över prissättning, marknad, kvalitet och service.
: Ladda upp en skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inkl. bilder, ritningar etc.
• I tävlingsbidraget ska tydligt framgå UF-företagets namn, region, skola och vilken tävling det avser.
• Affärsidén får inte innehålla plagiat, strida mot svensk lagstiftning eller mot Ung Företagsamhets regler.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årets Säljare Örebro
Tävlingens syfte är att UF-företagaren ska visa att hen är kunnig och framgångsrik som säljare.En av de viktigaste förmågorna hos en säljare är att kunna komma till avslut. För att kunna uppnå detta krävs det att säljaren kan läsa av sin kund, har god kunskap om sin produkt och har en väl genomtänkt säljmetodik.

Ingen inlämning av tävlingsbidrag krävs.
Alla medlemmar i utställande företag under mässan deltar.

Tillvägagångssätt
Alla som står och säljer/marknadsför i montrarna är med och deltar i tävlingen. En jurygrupp cirkulerar i mässlokalen och agerar mässbesökare. Tänk på att vem som helst av besökarna kan vara jurypersoner, så det gäller att vara på alerten hela tiden.
Som säljare bör du vara målmedveten och ha en god förmåga att representera företaget, då du är företagets ansikte utåt. Juryn kommer att titta efter säljare som har kunskap om företagets produkt, hur väl säljaren läser av kunden och förmåga att komma till avslut.
Efter att juryn bedömt säljarnas agerande i montern kommer de att kalla ett antal finalister som går vidare till ett säljmöte. Man får inför säljmötet information om hur det ska gå till och genomför därefter säljmötet. Finalisten bedöms hur väl man genomfört säljmötet utifrån den information man fått.
Grundläggande krav för tävlingen Årets Säljare:
För att få delta i tävlingen Årets Säljare krävs det att man ställer ut på Örebros regionala mässa som medlem i företaget och bär namnbricka.
Juryn bedömer
• Produktkunskap
• Förberedelse och inledning av säljsamtalet, presentation av sig själv och syftet med samtalet samt förmågan att uppfatta vem kunden är.
• Behovsanalys, förmågan att ställa relevanta frågor för att få fram ett behov hos kunden.
• Argumentation, presentation av produkten kopplad till kundens uttryckta
behov.
• Invändningsbehandling, hur hen agerar på invändningar och motgång i samtalet. Kan säljaren vända samtalet?
• Handlingsförslag och prispresentation, presentation av ett konkret köpförslag för kunden och hantering av invändningar.
• Avslut, förmågan att nå en överenskommelse med kunden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årets Monter Örebro
Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa sin förmåga att utforma en monter med tydlig koppling till varan/tjänsten och som informationskälla.
Alla utställande UF-företag på mässan deltar automatiskt i tävlingen. Vinnaren utses under dagen och presenteras vid prisutdelningen.

Juryn bedömer
• Om det finns relevant information i montern.
• Monterns estetiska utformning och dess kreativa och unika egenskaper.
• Monterpersonalens försäljningsteknik och förmåga att få kunder till montern.
• Monterpersonalens kunskap om varan eller tjänsten.
• Monterpersonalens samarbetsförmåga och kundsamtal.
• Monterns koppling till varan/tjänsten.
• Montern och monterpersonalen i sin helhet och UF-företagets förmåga att egenhändigt skapa montern.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Hantverkare Örebro
Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa hur väl de utför sitt valda hantverk både när det gäller val av produktionsmetoder, material och produktens anpassning till målgruppen. Hantverket skall vara egenhändigt utfört och hålla hög kvalité i både tillverkning, design och slutgiltig produkt.

Säljer ert UF-företag en vara eller tjänst som håller hög kvalitet och som utförs för hand?
Då kan ni tävla i Årets hantverkare.

Här får ni möjlighet att visa upp er yrkesskicklighet vad beträffar material, teknik och design samt hur ni anpassat varan eller tjänsten till marknaden. Produkten ska vara egenhändigt utfört och hålla hör kvalité i både tillverkning, design och slutgiltig produkt.
UF-företaget ska beskriva
• Affärsidén, tillverkningsprocessen samt en ekonomisk kalkyl.
• Om tillverkningen skett på ett hållbart sätt, material- och kostnadsmässigt.
• Hantverket, yrkeskunskapen och produktens kvalitet.
• Målgruppen och hur man når den.
• Hur ni har arbetat med produktens estetiska utformning.
Juryn bedömer
• Det egenhändiga arbetet, tillverkningsprocessen och yrkeskunskapen.
• Realismen i den ekonomiska kalkylen.
• UF-företagets förståelse och medvetenhet om tillverkningsmetoden och/eller tjänstutförandet.
• Hantverkets användningsområden, kvalitet och estetiska utformning.
Begreppsförklaringar - Vad är ett hantverk?
Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand, av UF-föratagarna. Utövaren behärskar hela processen och det färdiga resultatet beror mycket på hantverkarens yrkeskunskap och skicklighet. Det handlar alltså om yrkeskompetens i kombination med manuell tillverkning. Ett hantverk kan vara en vara eller tjänst (t.ex. ett billackering eller skönhetsbehandling). Det viktiga är att man ska måste ha
kunskap om hela processen och en särskild yrkesskicklighet.

En skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inkl. bilder, ritningar etc, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Innovation Örebro
Tävlingens syfte är att UF-företagarna ska visa att de förstår sambandet mellan de olika delarna i produktutvecklingsprocessen: analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera en produkt. I tävlingen bedöms UF-företagarnas kreativa förmåga att utveckla lösningar från idé till en färdig prototyp, samt förmågan att analysera produktens kommersiella möjligheter och dess marknadspotential. UF-företaget ska ta hänsyn till lagar och bestämmelser samt att det är en säker och resurssnål produkt. Produkten behöver inte ha sålts utan kan vara en färdig prototyp.

Har ert UF-företag skapat en ny vara eller tjänst eller vidareutvecklat en existerande idé på ett innovativt sätt? I så fall kan ni tävla i Årets innovation.
Här har ni möjlighet att visa upp er kreativa förmåga att utveckla en idé till färdig prototyp och förmågan att analysera produktens marknadspotential. Varan eller tjänsten behöver inte ha sålts, det räcker med en färdig prototyp.
Tänk på!
Om ni funderar på att skaffa patent eller skydda er idé under eller efter UF-året, är det viktigt att ni inte sprider information om er idé. Då bör ni inte visa upp er idé på er hemsida, i sociala medier eller på UF-mässan etc. För att få hjälp att kontrollera detta eller få svar på frågor, kontakta Patent- och registreringsverket prv.se.
UF-företaget ska beskriva
• Affärsidén samt produkten och en ekonomisk kalkyl.
• Vad som är nytt eller unikt med varan/tjänsten, om idén är genomförbar samt dess tillväxtpotential. Ni ska visa på kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom det aktuella området.
• Vilka strategier, metoder och tekniker som använts för att ta fram varan/tjänsten.
• Målgruppen och hur den nås samt vilka behov varan/tjänsten tillfredsställer.
• Hur varan/tjänsten är paketerad, gärna genom ritning eller bild.
Juryn bedömer
• Om tjänsten eller varan är innovativ och nytänkande.
• Affärsmöjligheter på lång sikt.
• Strategier, metoder och tekniker som använts.
• Om varan/tjänsten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta.
• Om designen och paketeringen är innovativ.
Begreppsförklaring och viktig information
Produkt
En produkt är ett resultat av ett utfört arbete. De vanligaste varianterna av produkter är varor (dvs prylar) och tjänster.

Vad är skillnaden på en uppfinning och en innovation?
Det kan vara svårt att skilja på uppfinning och innovation. En vanlig förklaring är att en uppfinning är en metod eller ett sätt att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett bättre sätt än tidigare.
En innovation är en idé som omvandlats till en vara eller tjänst som används, dvs den finns ute på marknaden. Innovationer handlar om mycket mer än bara produktutveckling eller tekniska framsteg. En kraftigt förändrad tillverkningsprocess, en ny tjänst eller nytt marknadskoncept är en minst lika viktig innovation om den skapar nya värden hos målgrupper och kunder. Det viktigaste är att idén är ny eller väsentligt förbättrad mot de lösningar som finns på marknaden idag och att den har affärspotential.
Att skydda din idé
Ett företags värden som inte går att ta på kallas immateriella tillgångar. Det kan vara allt från en logotype eller ett designspråk till egenutvecklad teknik. Det finns olika sätt att hantera och skydda sina immateriella tillgångar. Patenträtter, upphovsrätter, varumärkesrätter och mönsterrätter ingår i det immateriella rättsskyddet. Om ni funderar på att skaffa patent eller skydda er idé under eller efter UF-året, är det viktigt att ni inte sprider information om er idé. Då bör ni inte visa upp er idé på er hemsida, i sociala medier eller på UF-mässan etc. För att få hjälp att kontrollera detta eller få svar på frågor, kontakta Patent- och registreringsverket, www.prv.se, eller kontakta Almi, www.almi.se.
Kontrollera även att er idé inte redan är skyddad av någon annan.

En skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inkl. bilder, ritningar etc, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Hållbara UF-företag Örebro
Tävlingen syftar till att visa att UF-företaget förstår att ett hållbart företag tar ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle, väljer lösningar som skapar en hållbar framtid. Målet är att UF-företaget ska förstå hur viktigt det är med en hållbar värdekedja i sitt företag, där affärsnyttan går hand i hand med resurseffektivitetet, dvs cirkulär ekonomi. UF-företaget kan välja att beskriva en eller flera perspektiv i den hållbara värdekedjan.

Har ert UF-företag en affärsidé som bidrar till ett mer miljömässigt hållbart samhälle, väljer lösningar som skapar en hållbar framtid och samtidigt är ekonomisk hållbar?
Då kan ni tävla i Årets hållbara UF-företag.

UF-företaget ska beskriva:
• Affärsidén, hållbarhetsarbetet samt en ekonomisk kalkyl.
• Hur varan/tjänsten tillför värde, tillgodoser verkliga behov och påverkar miljön. Är produkten designad för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett biologiskt och/eller tekniskt kretslopp. Se Mitt UF-företag- Entreprenörskap på riktigt
• Ekonomin: prissättning, försäljning, omsättning och lönsamhet.
Beskriv hur affärsidén är ekonomiskt hållbar sett till investeringar, kostnader, intäkter samt beaktar behov av långsiktighet och resurseffektivitet.
• Ekologiska aspekter och vilka effekter UF-företaget har på miljön, exempelvis energianvändning, klimatpåverkan, naturresurs- och markanvändning och biologisk mångfald.
• I vilken omfattning och på vilket sätt man har använt sitt hållbarhetsarbete i marknadsföringssyfte och profilering.
Juryn bedömer
• Om varan eller tjänsten är till nytta för konsumenten.
• Hur väl UF-företaget arbetar ekologiskt hållbart, miljömedvetet och resurssnålt genom hela produktionskedjan.
• I vilken omfattning produkten kan återanvändas i ett kretslopp.• Om UF-företaget är lönsamt och kalkylerna rimliga. Har företaget ett vinstfokus som kan finansiera UF-företagets överlevnad?
• Om UF-företaget är lönsamt och kalkylerna rimliga. Har företaget ett vinstfokus som kan finansiera UF-företagets överlevnad?
• I vilken omfattning hänsyn tas till ekologiska, etiska och empatiska frågor och UF-företagets sammantagna hållbarhetsfokus
• Hur väl UF-företaget integrerat hållbarhetsarbetet i sin marknadsföring.

En skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inkl. bilder, ritningar etc,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Webbplats Örebro
Tävlingens syfte är att UF-företaget ska beskriva sin webbprofil och dess syfte, sin strategi kring den samt vilka val som gjorts och vilka sajter/digitala verktyg som ingår. Och hur webbprofilen visar på effekten av företagets digital närvaro samt ökar kännedomen om dem.

Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen i Årets Webbplats. Tävlingen är endast regional och kvalificerar inte vidare till SM i UF-företagande. Tävlingsbidraget kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier.

Grundläggande krav:
Förutsättningen för att kunna delta är att företaget har en egen webbplats (html-sajt, php-baserad sajt, blogg, facebooksida, youtubekanal etc.) som ligger till grund för er digitala strategi.

Tävlingsbidraget kommer hjälpa juryn att före tävlingsdagen skapa sig en uppfattning om webbprofilen.

Tillvägagångssätt:
Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på max 2 A4-sida inkl. bilder.

Företaget ska beskriva följande i tävlingsbidraget:
• UF-företagets namn och fullständig webbadress samt att beskrivningen avser Årets Webbplats.
• UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén
Observera att affärsidén ej får innehålla plagiat samt inte får strida mot Ung företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
• Information - Beskriv kopplingen mellan webbprofilen och företagets affärsidé. Beskriv er strategi, vilka val som gjorts för att nå er målgrupp och vilka sajter/digitala verktyg som ingår, förklara och motivera hur ni gått tillväga. Om ni har tagit hjälp förklara och motivera även vad hjälpen bestod av och varför.
• Syfte och mål - Beskriv syftet med webbprofil; hur ökar den försäljningen och kännedomen om företaget. Ska ni sälja er vara eller tjänst på webbplatsen – hur leder webbplatsen till köp? Hur har ni marknadsfört webbplatsen?
Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen i Årets Webbplats. Tävlingen är endast regional och kvalificerar inte vidare till SM i UF-företagande. Tävlingsbidraget kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier.

• Kreativ höjd - Motivera och förklara webbplatsens design och egenhet.
• Resultat - Beskriv effekterna av er digitala närvaro; leder det till ökad försäljning och varumärkeskännedom (followers, likes, retweets, länkningar, omnämningar, genomslag för kampanjer etc.).
Juryn bedömer:
• Beskrivningen och hur den överensstämmer med webbprofilen.
• Hur webbplatsen/erna leder till försäljning/varumärkeskännedom.
• Kreativ höjd.
• Hur webbplatsen/erna profilerar och informerar om företaget och verksamheten.
• Helhetsintrycket av webbplatsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Logotyp Örebro
Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets Logotyp. Tävlingen är endast regional och kvalificerar inte vidare till SM i UF-företagande. Tävlingsbidraget kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier.

Företaget ska beskriva följande i tävlingsbidraget:
• UF-företagets namn samt att beskrivningen avser tävlingen Bästa Logotyp.
• UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén. Observera att affärsidén ej får innehålla plagiat samt inte får strida mot Ung Företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
• Beskriv kopplingen mellan UF-företaget och logotypen.
• Beskriv hur logotypen har skapats och motivera tillvägagångssättet.

Juryn bedömer:
• Att logotypen gör sig bra i svartvitt och färg.
• Logotypens koppling till företagets verksamhet.
• Vem har gjort/konstruerat logotypen?
• Att logotypen fungerar att både förstora eller förminska till visitkort och dylikt.
• Logotypens framtagande och konstruktion.

Tävlingsbidraget ska bestå av en skriftlig beskrivning på maximalt 2 A4-sidor, inkl. bilder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets Samhällsentreprenör Örebro
Tävlingen syftar till att UF-företagarna ska visa på vilket sätt deras företag arbetar för att göra skillnad i samhället, t ex genom att hitta lösningar på samhällsproblem. Samhällsentreprenörskap innebär att företagets kärnverksamhet inte bara ger intäkter till ägare och anställda, utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt, gör nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt. UF-företaget ska vara ekonomiskt hållbart och generera ett positivt resultat genom dess affärsidé och verksamhet. UF-företagarna kommer att bedömas utifrån sin förmåga att se sambanden och kunna förklara dessa.

UF-företaget ska beskriva
• Affärsidén.
• Den sociala/samhälleliga utmaningen och lösningen.
• Ekonomi: prissättning, försäljning, omsättning och lönsamhet.
Beskriv hur affärsidén är ekonomiskt hållbar sett till den samhälle-
liga utmaningen
• Vilken målgrupp UF-företaget riktar sig till samt hur ni når den.
• Lärdomar under UF-året.
• Framtidsvision och utveckling.
Juryn bedömer
• Om UF-företaget har en tydlig lösning på en social/samhällelig utmaning och vilka resultat de har gett.
• Om lösningen på den sociala/samhälleliga utmaningen är innovativ.
• Vilka lärdomar UF-företaget fått under UF-året.
• Om UF-företaget är lönsamt och kalkylerna är rimliga. Har företaget ett vinstfokus som kan finansiera UF-företagets överlevnad?

 En skriftlig beskrivning på max 3 A4-sidor inklusive bilder, ritningar etc,
• I tävlingsbidraget ska tydligt framgå UF-företagets namn, region, skola och vilken tävling det avser.
• Affärsidén får inte innehålla plagiat, strida mot svensk lagstiftning eller mot Ung Företagsamhets regler.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets UF-lärare Örebro
En nominering till Årets UF-lärare sker av Ung Företagsamhets regionkontor, skolledare och lärare. Nomineringen kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier.

En nominering till Årets UF-lärare sker av Ung Företagsamhet regionkontor, skolledare eller elever. Nomineringen av lärare samt förmågan att beskriva lärare kommer att bli bedömd efter nedanstående tävlingskriterier. Endast UF-lärare som är registrerade och certifierade på
ungforetagsamhet.se kan nomineras.

Tillvägagångssätt
Max 1 A4-sidas beskrivning av UF-lärare skall skickas till Ung Företagsamhet Örebro via mejl till rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se
Nomineringen kommer hjälpa juryn att utse vinnaren. Kom ihåg att skriva
korrekta kontaktuppgifter till den som nominerat skolan.
Grundläggande krav för tävlingen Årets Lärare
Endast registrerade UF-lärare kan nomineras
Skriv en nominering som beskriver:
• Hur läraren engagerar sig i sina elever och i Ung Företagsamhet
• Hur läraren arbetar med att förankra konceptet UF-företagande
bland elever, lärare och skolledning samt gensvar
• Hur lärarens engagemang har ökat kontakten mellan skola - näringsliv
• Hur läraren arbetar med att bygga in en långsiktighet med UF-arbetet
i skolan
• På vilket sätt läraren har utvecklats tack vara samarbetet med
Ung Företagsamhet

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.