Högskoleförberedande program

Sverige

 

Estetiska programmet
Examensmålen för det Estetiska programmet anger att utbildningen ska ge möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper i entreprenörskap och företagande då många kulturskapare blir egenföretagare. UF-företagande passar utmärkt på det Estetiska programmet enligt läroplanen, GY11. Att utveckla förmågor som kreativitet, nyfikenhet, flexibilitet och förmågan att lösa problem är en naturlig del av utbildningen. UF-företagande inom ramen för det Estetiska programmet kan utföras på flera olika sätt, inom ramen för kursen Entreprenörskapgymnasiearbetet eller en eller flera inriktningskurser t.ex. Musik, Digitalt skapande, Estetisk kommunikation eller Teater. Oavsett vilken kurs UF-företaget drivs inom finns det stora möjligheter att samverka mellan olika ämnen och skapa synergieffekter.

Ladda ned stödmaterial för Estetiska programmet

Teknikprogrammet
Examensmålen för Teknikprogrammet anger att utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta i kreativa och problemlösande former i samband med andra och gärna tvärvetenskapligt. Utbildningen ska också uppmuntra att arbeta i projekt då teknikutveckling ofta sker i projektarbetsform. UF-företagande passar utmärkt på Teknikprogrammet då läroplanen, GY11, är tydlig med att entreprenörskap och företagande ska ingå som självklara delar i utbildningen. Hela processen kring teknikutveckling är viktig, från behovsanalysen till färdig produkt och slutligen återvinning av förbrukad produkt. Teknikutveckling handlar lika mycket om att utveckla nya innovationer som att lösa samhälleliga utmaningar för att säkra ekonomisk tillväxt och ett hållbart samhälle. UF-företagande inom ramen för Teknikprogrammet kan utföras på flera olika sätt, inom ramen för kursen Entreprenörskapgymnasiearbetet eller en eller flera inriktningskurser t.ex. Produktutveckling, Teknik, CAD, Design eller Konstruktion. Oavsett vilken kurs UF-företaget drivs inom finns det stora möjligheter att samverka mellan olika ämnen och skapa synergieffekter.

Ladda ned stödmaterial för Teknikprogrammet.

Samhällsvetenskapliga programmet
Examensmålen för det Samhällsvetenskapliga programmet anger att utbildningen ska uppmuntra eleverna till samarbete, ansvarstagande och initiativförmåga. Eleverna ska förstå kopplingen mellan individ och samhälle och förstå faktorer bakom ett hållbart samhälle. UF-företagande passar utmärkt på det Samhällsvetenskapliga programmet enligt läroplanen, GY11. Att utveckla förmågor som att formulera frågeställningar, ta initiativ, samarbeta, lösa problem och omsätta teori i praktik är en naturlig del av utbildningen. UF-företagande inom ramen för det samhällsvetenskapliga programmet kan utföras på flera olika sätt, inom ramen för kursen Entreprenörskap, gymnasiearbetet eller en eller flera inriktningskurser t.ex. Ledarskap och organisation, Kommunikation, Medieproduktion eller Hållbart samhällsbyggande. Oavsett vilken kurs UF-företaget drivs inom finns det stora möjligheter att samverka mellan olika ämnen och skapa synergieffekter.

Ladda ned stödmaterial för Samhällsvetenskapliga programmet

Naturvetenskapliga programmet
Examensmålen för det Naturvetenskapliga programmet anger att utbildningen ska uppmuntra till samarbete och problemlösning och särskilt beakta kopplingen mellan samhällsutveckling och naturvetenskap i frågor om hållbar utveckling. UF-företagandet passar utmärkt på det Naturvetenskapliga programmet enligt läroplanen, GY11. Att utveckla förmågor som att analysera, se samband, ta initiativ och att lösa problem är en naturlig del av utbildningen. UF-företagande inom ramen för det naturvetenskapliga programmet kan utföras på flera olika sätt, inom ramen för kursen Entreprenörskap, gymnasiearbetet eller en eller flera inriktningskurser t.ex. Biologi, Kemi eller Fysik. Oavsett vilken kurs UF-företaget drivs inom finns det stora möjligheter att samverka mellan olika ämnen och skapa synergieffekter.

Stöd för naturvetenskapliga programmet