Föreningsstämma för Ung Företagsamhet i Sverige

Föreningsstämman 2015 äger rum tisdagen den 12 maj klockan 15.15-16.45 i sal K11 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Välkommen till föreningsstämma 2015
Dagordning för föreningsstämma 2015

Ombud och röster
Varje regional UF-förening tilldelas ett antal röster som står i proportion till det totala antalet UF-ungdomar enligt följande. Röstantalet per regional UF-förening skall utgöras av det totala antalet UF-ungdomar i den regionala UF-föreningen avrundat uppåt till närmaste hela hundratal. Därefter delas antalet med etthundra. Denna summa utgör röstantalet för den regionala UF-föreningen. Det totala antalet röster på föreningsstämman uppgår således till summan av de sålunda framräknade röstantalet för respektive regional UF-förening som representeras på föreningsstämman. Se mandatfördelning, bilaga 1.

Antalet ombud får uppgå till högst tre per regional UF-förening. Representeras regional UF-förening av mer än ett ombud skall minst en vara en UF-ungdom. Antalet verksamma UF-ungdomar i varje regional UF-förening fastställs per den 1 januari varje år. Representationen från regionala föreningar ska anmälas till kansliet Ung Företagsamhet i Sverige senast den 30 april, om inte tidigare gjorts i samband med anmälan till styrelsekonferens. Om ni är speciellt inbjuden gäst anmäl snarast om du avser att delta genom att kontakta Jonas Hehrne på e-post jonas.hehrne@ungforetagsamhet.se.

Alla medlemmar i Ung Företagsamhet i Sverige har rätt att närvara vid föreningsstämman men måste anmälas i förväg senast 30 april till Jonas Hehrne på jonas.hehrne@ungforetagsamhet.se. Yttranderätt och rösträtt har ombud utsedda av medlemmar i regionala UF-föreningen.

Kallelse med handlingar skickas till ordföranden och regionchefer samt de som redan anmält sig till föreningsstämman.

Varmt välkommen!

Kenneth Bengtsson
Ordförande Ung Företagsamhet i Sverige

#ufsm15

    Senaste bilderna