Entreprenörskap för alla

- UF Skaraborgs grundskoleprojekt med Skaraborgs Kommunalförbund 2018-08-01 - 2020-12-31
Förankra ovanifrån för att bygga underifrån!

Det har varit ledordet för det projekt Ung Företagsamhet Skaraborg drivit med Skaraborgs kommunalförbund som finansiär under de senaste 2,5 åren.

Skaraborgs kommunalförbund har stöttat UF Skaraborgs grundskolearbete sedan 2012/13, då en pilot genomfördes kring UFs läromedel. 16/17- 17/18 drevs projektet Entreprenörskap i grundskolan, som syftade till att förankra UF på grundskolan på skolor i alla Skaraborgs kommuner och skapa samarbeten med olika organisationer som verkar inom och kring skolan. Projektet ledde till många goda kontakter, och ett arbetssätt började växa fram. Detta ledde till ett nytt projekt: Entreprenörskap för alla, som allt mer ställde in siktet på Skaraborgs kommuner. 

Alexandra, Claes och Lotta från Skaraborgs kommunalförbund möter elever på Idéer som gör det möjligt 2020.
Alexandra Tornberg Norlander, Business Region Skaraborg, Claes Fahlgren och Lotta Engelbrektsson från Skaraborgs Kommunalförbund möter elever som ställer ut på Idéer som gör det möjligt 2020.
UF ger möjlighet att stärka barn och ungas kreativitet

Claes Fahlgren, näringslivsstrateg på Skaraborgs Kommunalförbund, har följt projektet ända från projektidé till avslut. Syftet med projektet passar väl ihop med Genomförandeplan för Skaraborg som bland annat fokuserar på att stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap i skolan.
”UF ger möjlighet att stärka barn och ungas kreativitet samt företagsamhet, vilket bidrar till att skapa framtidens entreprenörer” säger han.

Projektet har mynnat ut i ett systematiskt arbetssätt där UF Skaraborg vid varje läsårs början kommer skicka en Impact report till kommunerna, som sammanfattar resultatet av UFs arbete under föregående läsår, t ex i antal UF-elever, antal utbildade lärare och antal aktiva skolor. I kommunernas årshjul ingår även en revidering av handlingsplanen och en årlig avstämning. Kommunerna har sedan möjlighet att tillsammans med UF bygga på sina årshjul med fler aktiviteter i dialog med skolledare, studie- och yrkesvägledare och näringslivsorganisation.

Handlingsplaner som knyter ihop UF-trappan

Genom projektet har UF Skaraborg fört samtal och etablerat kontakter med ledande tjänstemän inom näringslivs- och skolförvaltningar i samtliga Skaraborgs 15 kommuner. Dels har dessa samtal gett en större förståelse för varje kommuns behov, dels lett till formulerande av handlingsplaner och årshjul.

Huvudfokus i projektet har varit grundskolan, men samtalen och handlingsplanerna inbegriper såväl UF-företagande och Alumni i kommunen som samarbeten med näringslivet. UF Skaraborg har genom projektet knutit ihop "UF-trappan" i varje kommun till en entreprenöriell röd tråd, från grundskola till vuxenliv.

Nu när projektet är genomfört finns en god grogrund för framtida lokala samarbeten och utveckling.

Byggställningen är rest i Skaraborgs kommuner!

"Man kan säga att byggställningen är rest i Skaraborgs kommuner, och vi har en bra och stabil grund att bygga vidare vårt arbete på för mer entreprenörskap i skolan och fler unga som går ur skolan med en tro på sig själva," säger Hanna Hjalmarsson Bohrén, som varit projektledare för Entreprenörskap för alla.

"När vi vet var vi ska och känner varandra blir det enkelt både för oss på UF och i kommunerna att komma med idéer som för processen framåt och knyter ihop hela kedjan, från tidiga åldrar upp i näringslivet. Vi ser redan att vårt arbete bär frukt då UF Skaraborg är en viktig samarbetspartner i SYV- och SSA-planeprocesser samt PRAO i flera kommuner" säger hon. 

Vill du veta mer?

Hanna Hjalmarsson Bohrén
Projektledare, Skaraborg
Kontakta mig om:
Frågor som rör våra läromedel, grundskoleaktiviteter och samverkan skola-arbetsliv.