Hem / Nyheter & Event / Kallelse till Föreningsstämma 2020 -Ung Företagsamhet i Hallands län

Kallelse till Föreningsstämma 2020 -Ung Företagsamhet i Hallands län

Varmt välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Halland.
Stämman 2020 äger rum online, via Teams

Datum: torsdagen den 26 november klockan 16.00-17.30
Plats: Online via Teams (länk skickas till anmälda)

Föreningens medlemmar är välkomna att delta och erhåller en länk till mötet samt handlingar vid anmälan. Anmälan till stämman är ett krav för att få delta.

Anmäl deltagande via mail senast 19:e november 2020 till: ida.thoren@ungforetagsamhet.se

 Dagordning för Föreninsstämman 2020

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringspersoner för stämmans protokoll

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Fastställande av röstlängd

7. Framläggande av Ung Företagsamhet i Hallands verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående räkenskapsår

8. Framläggande av revisorns granskningsberättelse

9. Beslut om: 
a. fastställande av resultat- och balansräkningar 
b. ansvarsfrihet för de avgående styrelseledamöterna 

10. Behandling av motioner och propositioner

11. Val av styrelsens ordförande 

12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av dessa 

13. Val av revisor  

14. Val av valberedning, samt fastställande av instruktion till valberedningen  

15. Val av ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma 

16. Beslut om inval av hedersmedlemmar

17. Framläggande av Ung Företagsamhet Hallands verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

18. Stämman avslutas 

FLER EVENT

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.