Nationell styrelse

CarolaLemne. Styrelseordförande,

Carola Lemne

Styrelseordförande

Leila Khammari. Vice ordförande,

Leila Khammari

Vice ordförande

MartinAdolfsson. Styrelseledamot,

Martin Adolfsson

Styrelseledamot

JensBengtsson. Styrelseledamot,

Jens Bengtsson

Styrelseledamot

H.K.H. PrinsDaniel. Styrelseledamot,

H.K.H. Prins Daniel

Styrelseledamot

ChristianEdwertz. Styrelseledamot,

Christian Edwertz

Styrelseledamot

PiaEnochsson. Styrelseledamot,

Pia Enochsson

Styrelseledamot

LennartEvrell. Styrelseledamot,

Lennart Evrell

Styrelseledamot

JohanMalm. Styrelseledamot,

Johan Malm

Styrelseledamot

AlvaRytterbro. Styrelseledamot,

Alva Rytterbro

Styrelseledamot

ElisabethSandberg. Styrelseledamot,

Elisabeth Sandberg

Styrelseledamot