Föreningsstämma 2021

Som medlem i föreningen Ung Företagsamhet i Sverige är du välkommen att delta i vår årliga föreningsstämma.

Varmt välkommen till föreningsstämma för Ung Företagsamhet i Sverige. Föreningsstämman 2021 äger rum online, via Teams enligt följande:

Tid: tisdagen den 19 maj, klockan 10.00-11.30
Plats: Online via Teams (länk skickas till anmälda)

Deltagande, Ombud och röster
(utdrag ut nya stadgar för Ung Företagsamhet Sverige, §6)

Alla regionala UF-föreningar, RUF, har genom ombud närvarorätt på föreningsstämman. Rätt till närvaro föreligger dock endast om anmälan skett enligt de föreskrifter som anges i kallelsen till föreningsstämman. Yttranderätt har, och röstberättigade på föreningsstämman är, ombud utsedda av medlemmar i RUF.

Varje RUF tilldelas ett antal röster som står i proportion till det totala antalet medlemmar enligt följande;

Röstantalet per RUF ska utgöras av det totala antalet medlemmar i RUF avrundat uppåt till närmaste hela hundratal. Därefter delas antalet med etthundra. Denna summa utgör röstantalet för RUF. Det totala antalet röster på föreningsstämman uppgår till summan av de framräknade röstantalet för respektive RUF som representeras på föreningsstämman.

Röstlängden baseras på antal verksamma medlemmar i varje RUF per den 31 december föregående verksamhetsår. Detta utgör grund för antalet röster på samtliga föreningsstämmor under ett verksamhetsår. Se mandatfördelning i bilaga 1. Antalet ombud får uppgå till högst tre per RUF. Representeras RUF av mer än ett ombud ska minst en vara en UF-alumn under 26 år.

På föreningsstämman har styrelseledamöter och verkställande direktör i Ung Företagsamhet i Sverige samt valberedningens representant rätt att närvara, yttra sig och föredra ärenden.

Anmälan till föreningsstämman

Representationen från regionala UF-föreningar ska anmälas till kansliet Ung Företagsamhet i Sverige, senast den 4 maj 2020, via följande anmälningslänk.

Om du är speciellt inbjuden gäst, valberedning, hedersledamot eller på förslag till ny styrelse anmäl snarast om du avser att delta genom att kontakta Anna Skiöldebrand Berg, via e-post till
anna.skioldebrand-berg@ungforetagsamhet.se

Kallelse med handlingar skickas till ordföranden och regionchefer samt de som redan anmält sig till föreningsstämman. Kallelse och handlingar läggs även ut på webben.

Anslutning till mötet online
Varje anmält ombud kommer få en länk till ett digitalt Teamsmöte, senast 4 maj. Vänligen meddela Anna Skiöldebrand Berg på anna.skioldebrand-berg@ungforetagsamhet.se, om ni saknar en länk. 

Kallelse och handlingar har skickats via mejl till ordförande och regionchefer den 20 april. Handlingar skickas även till de ombud som anmäler sig till föreningsstämman senast 4 maj. Handlingar läggs även ut på intranätet.  

Varmt välkommen!

Carola Lemne
ordförande Ung Företagsamhet i Sverige