Föreningsstämma 2019

Som medlem i föreningen Ung Företagsamhet i Sverige är du välkommen att delta i vår årliga föreningsstämma som äger rum i anslutning till SM i Ung Företagsamhet.

Sverige

Varmt välkommen till föreningsstämma för Ung Företagsamhet i Sverige. Föreningsstämman 2019 äger rum i Stockholm enligt följande:

Datum: Tisdagen den 7 maj
Tid: Registrering och fika från 09.30,  Stämman pågår 10.00-11.45
Plats: Sal K11, Stockholmsmässan, Älvsjö

Ombud och röster
Varje regional UF-förening tilldelas ett antal röster som står i proportion till det totala antalet UF-ungdomar enligt följande; Röstantalet per regional UF-förening skall utgöras av det totala antalet UF-ungdomar i den regionala UF-föreningen avrundat uppåt till närmaste hela hundratal. Därefter delas antalet med etthundra. Denna summa utgör röstantalet för den regionala UF-föreningen. Det totala antalet röster på föreningsstämman uppgår således till summan av de framräknade röstantalet för respektive regional UF-förening som representeras på föreningsstämman. Se mandatfördelning, bilaga 1.

Antalet ombud får uppgå till högst tre per regional UF-förening. Representeras regional UF-förening av mer än ett ombud skall minst en person vara en UF-ungdom. Antalet verksamma UF-ungdomar i varje regional UF-förening fastställs per den 1 januari varje år.

Representationen från regionala föreningar ska anmälas till kansliet Ung Företagsamhet i Sverige senast den 2 maj, om inte detta tidigare gjorts i samband med anmälan till styrelsekonferens. Om ni är speciellt inbjuden gäst, anmäl snarast om du avser att delta genom att kontakta Anna Skiöldebrand Berg via e-post anna.skioldebrand-berg@ungforetagsamhet.se.

Alla medlemmar i Ung Företagsamhet i Sverige har rätt att närvara vid föreningsstämman men måste anmälas i förväg senast 2 maj till Anna Skiöldebrand Berg via anna.skioldebrand-berg @ungforetagsamhet.se. Yttranderätt och rösträtt har ombud utsedda av medlemmar i regionala UF-föreningen. Kallelse med handlingar skickas till ordföranden och regionchefer samt de som redan anmält sig till föreningsstämman.

Varmt välkommen!

Jan-Olof Jacke
Ordförande Ung Företagsamhet i Sverige