Hem / Nyheter & Event / Värmland / Projektet Hållbart företagande

Projektet Hållbart företagande

Vad är syftet med projektet?

Syftet med projektet är att öka elever och lärares kompetens kring hållbarhet utifrån ett miljöperspektiv kopplat till entreprenörskap och företagande. Genom ökad kompetens ska lärare, barn och ungdomar lära sig att förstå vikten av hållbarhet och se sin egen roll i en hållbar utveckling. Vi kan exempelvis idag se hur flera UF-elever beställer billiga produkter från Asien utan att reflektera kring produktion och hur leveransen av produkten påverkar miljön. Vi vill med hjälp av projektet förändra detta och istället bidra till fler hållbara företagsidéer där eleverna reflekterar över valen de gör och hur de påverkar miljön och den hållbara utvecklingen. Vi arbetar idag med tre olika läromedel på grundskolan där vi också ser stora möjligheter att utveckla konceptet genom att koppla dem till hållbarhet och miljöperspektiv. Våra läromedel på grundskolan fokuserar mer på kreativ problemlösning än specifikt företagande och vi ser hur vi med hjälp av dessa övningar redan i ett tidigt stadium kan öka kunskapen och medvetenheten hos grundskoleelever kopplat till miljö och hållbarhet.

 Vad är bakgrunden till projektet?
 Som ideell organisation har Ung Företagsamhets sedan år 1980 arbetat med entreprenörskap i skolan, med kreativa och idéskapande läromedel i grundskolekonceptet och med UF-företagande på gymnasiet. Eleverna får möjlighet att upptäcka och utveckla sitt entreprenörskap såsom organisationen arbetar idag, men vi ser en stor brist i kunskap och medvetenhet utifrån ett hållbart miljöperspektiv när eleverna skapar sina affärsidéer och planerar driften av sina företag eller kreativa problemlösningar i grundskolan. Organisationen Ung Företagsamhet Värmland har idag begränsad möjlighet till utveckling på området och möjlighet till utveckling sker endast inom ramen för projekt. Likt övriga länder i världen står Sverige inför den stora utmaningen att hejda den globala uppvärmningen och bidra till en hållbar utveckling. För att bidra till en hållbar utveckling behöver vi hitta ett sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser, exempelvis att ersätta olja med trä. Omställningen till en mer hållbar ekonomi ger vinster både för klimat och tillväxt samtidigt som den skapar nya och fler affärsmöjligheter.Hållbarhet är idag mycket uppmärksammat både inom politik, industri och forskning eftersom det anses vara framtidens ekonomi och vårt största tillväxtområde. För att Värmland ska kunna klara av att möta utmaningen och ta tillvara på de tillgångar som omställningen innebär är det viktigt att vi engagerar näringslivet och den nya generationens företagare för att utforma innovativa och konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Vi är övertygade om att våra förutsättningar att utveckla en hållbar ekonomi är betydligt större om vi redan i etttidigt stadium tar tillvara på de ungas kreativitet, drivkraft och engagemang där vi ger dem möjligheten att utforma, testa och driva hållbara och miljömedvetna idéer som på sikt kan bidra till etablering av fler hållbara produkter och konkurrenskraftiga företag i Värmland. Som en del i detta arbete finns ett behov av att öka barn och ungdomars förståelse för, och kunskap om, deras egen roll i den hållbara utvecklingen. 

Det finns många utmaningar i arbetet för en hållbar utveckling och det krävs oerhört många innovativa lösningar för att vi ska kunna hindra den globala uppvärmningen och påverka den ekonomiska utvecklingen positivt. Detta ställer krav, inte minst på skolorna, eftersom det är där vi hittar framtidens arbetstagare och egenföretagare. Entreprenörskap innefattar många olika delar och det är samhällets ansvar att se till att barn och ungdomar får möjligheten att utvecklas till sin fulla potential. Vi har ett ansvar för barn och ungdomarnas förståelse för deras viktiga roll i samhället och för den hållbara utvecklingen. Vårt mål är att hållbarhet och ett miljöperspektiv ska vara en naturlig grund för barn och ungdomar. För att kunna uppnå det är det viktigt att vi förbättrar nätverkandet mellan skola, elever och yrkeserfarna från näringslivet. Med hjälp av projektet får eleverna unika möjligheter att skapa värdefulla kontakter utanför skolan som kan vara till stor nytta både under och efter skoltiden.

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.