Hem / Nyheter & Event / Västmanland / Årsstämma Ung Företagsamhet i Västmanland 2022

Årsstämma Ung Företagsamhet i Västmanland 2022

Utlysning av kallelse till årsstämma med Ung Företagsamhet i Västmanland 2022

Datum:      Torsdag 1:e december 2022 kl. 16:00

Plats:         B26, Port-Anders Gata 9 i Västerås

Välkommen till årsstämma för Ung Företagsamhet i Västmanland torsdag den 1:e december 2022 kl. 16:00 på B26, Port-Anders Gata 9 i Västerås. Anmäl deltagande samt ev. motioner senast 24:e november 2022 till: johan.eliases@ungforetagsamhet.se

Välkommen!

Dagordning för årsstämma med Ung Företagsamhet i Västmanland 2022

1. Årsstämman öppnas

2. Val av ordförande för årsstämman

3. Val av sekreterare för årsstämman

4. Val av två justerare för årsstämmans protokoll

5. Fastställande av dagordning

6. Prövning av om föreningsstämman har blivit behörigen sammankallad

7. Fastställande av röstlängd

8. Framläggande av Ung Företagsamhet Västmanlands verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående räkenskapsår

9.Framläggande av revisorns granskningsberättelse

10. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning
b. ansvarsfrihet för de avgående styrelseledamöterna 

11. Val av styrelseordförande

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa

13. Val av revisor

14. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen

15. Val av ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma

16. Behandling av motioner och propositioner

17. Beslut om inval av hedersmedlemmar

18. Övriga frågor samt mötets avslutande

FLER NYHETER

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.