Allmänna villkor för UF-gallerian

Villkor

1. Allmänt

1.1 Föreningen Ung Företagsamhet i Sverige, org. nr 822001-4263, (“Ung Företagsamhet”, “vi”, ”våra” eller ”oss”) tillhandahåller på [infoga länk till webbplats] en digital galleria (”Tjänsten”) där UF-företag (”Användare”) kan informera om sina produkter.
 

1.2 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) gäller i tillägg till Ung Företagsamhets regler, som Användaren accepterat vid registreringen av sitt UF-företag. De Allmänna villkoren, Ung Företagsamhets regler samt övriga villkor som Ung Företagsamhet i förekommande fall tillhandahåller en Användare separat, utgör en integrerad del av avtalet mellan Ung Företagsamhet och Användaren (”Avtalet”) avseende Användarens användning av Tjänsten.
 

1.3  Ung Företagsamhet och Användare kallas nedan även gemensamt för (”Parterna”) och individuellt för (”Part”).

2. Avtalstid och uppsägning

2.1 Avtalet träder ikraft så snart Användaren är registrerad i enlighet med vad som föreskrivs under punkten 3 och gäller tills:

a) Användaren avregistrerar sig, eller

b) en Part, genom skriftligt meddelande till den andra Parten, säger upp Avtalet till omedelbart upphörande med beaktande av 14 dagars uppsägningstid.

3. Användare

3.1 Den som önskar bli Användare ska ange de uppgifter samt inge dessa till Ung Företagsamhet på det sätt som Ung Företagsamhet vid var tid meddelar.
 

3.2 Genom ingivandet av efterfrågade uppgifter till Ung Företagsamhet accepterar Användaren Avtalet och ingivaren garanterar att denne har behörighet och befogenhet att binda Användaren till Avtalet.
 

3.3 Ung Företagsamhet förbehåller sig rätten att kontakta Användare genom angiven kontaktperson i syfte att verifiera att Användarens uppgifter är korrekta innan registreringen slutförs. Ung Företagsamhet äger vidare rätt, att efter eget gottfinnande förvägra viss Användare registrering.
 

3.4 Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål i syfte att informera om Användarens produkter och Användaren åtar sig att hålla Ung Företagsamhet skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Ung Företagsamhet med anledning av Användarens användning av Tjänsten.
 

4. Ansvar för information

4.1 Användaren kan genom Tjänsten informera om sina produkter. Användaren är ensamt ansvarig för informationen som publiceras eller på annat sätt förmedlas och ska tillse att informationen är korrekt och laglig och ska fortlöpande granska och uppdatera informationen för att säkerställa detta.

4.2 Användaren ska agera på ett affärsmässigt sätt. Användaren är ansvarig för lagligheten i sitt agerande via Tjänsten, oavsett vilket lands lagstiftning som kan vara tillämplig.

4.3 Användaren är ansvarig för att marknadsföringslagen och andra svenska lagar och förordningar följs. Användaren är ansvarig för material såsom fotografier, bilder och dokument som tillförs Tjänsten. Förekommer brottsligt, stötande eller otillåtet material eller material som kan medföra ekonomisk risk eller skada för Ung Företagsamhet förbehåller Ung Företagsamhet sig rätten att omedelbart ta bort Användarens information, helt eller delvis, och/eller stänga av Användaren från Tjänsten.

5. Avgifter

5.1 Ung Företagsamhet tar inte ut någon avgift för Användarens nyttjande av Tjänsten

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Ung Företagsamhet tillhandahåller Tjänsten som den är, utan några som helst utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda.

6.2 Ung Företagsamhet garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av Tjänsten kan komma att störas av faktorer utanför Ung Företagsamhets kontroll och Ung Företagsamhet ställer därför inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet.

6.3 Ung Företagsamhet ansvarar i förhållande till Användaren inte under några omständigheter för utebliven vinst eller intäkt, förväntad besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada eller följdskada.

7. Personuppgifter

7.1 Ung Företagsamhets behandling av de personuppgifter Användarens tillhandahåller Ung Företagsamhet med beskrivs i Ung Företagsamhets integritetspolicy som finns tillgänglig här.

8. Ändringar

8.1 Användaren är införstådd med att Ung Företagsamhet kan komma att ändra Tjänstens utformning och funktionalitet. Användaren är vidare införstådd med att Ung Företagsamhet kan komma att ändra de tekniska och administrativa rutinerna som gäller för Tjänsten.

9. Immateriella Rättigheter

9.1 Tjänsten och alla immateriella rättigheter som är associerade med den är och kommer alltid förbli Ung Företagsamhet exklusiva egendom med ensamrätt. Användaren har ingen rätt till eller intresse i Tjänsten eller de immateriella rättigheter som är associerade med dessa, med undantag för sådan information som en användare publicerar på Tjänsten eller vad som annars uttryckligen anges i dessa Villkor.

9.2 Användare upplåter till Ung Företagsamhet en icke-exklusiv, evig, världsomfattande, oåterkallelig, royaltyfri rätt för Ung Företagsamhet att använda, ändra, distribuera, tillgängliggöra och publicera samtlig information som Användare publicerar på Tjänsten i syfte att Ung Företagsverksamhet ska kunna tillhandahålla Tjänsten samt utföra sina åtaganden enligt Avtalet eller annars enligt lag.

10. Tillämplig lag och tvister

På dessa Villkor ska svensk lag tillämpas. Tvister eller anspråk som rör tolkning eller tillämpning av dessa Villkor ska avgöras i svensk allmän domstol.