Årskullar 2020/2021

Årskullar och genomslag

Läsåret 2020/21 är det 34 676 elever som startat upp och driver UF-företag.

Med hjälp av Skolverkets officiella statistik över antal elever på gymnasiet kan vi även ta fram ett mått över hur stor andel av gymnasieeleverna som driver UF-företag, med andra ord ett genomslag.

Då UF-företagande antingen och i synnerhet drivs i årskurs 2 eller årskurs 3 tar vi fram en årskull. När vi tar fram en årskull använder vi oss av antal elever i årskurs 2 och 3 och delar på två.

Läsåret 2020/21 är det 116 435 elever i årskurs 2 och 110 474 elever i årskurs 3, delat på två ger en årskull om 113 455.

34 676 UF-företagare / 113 455 elever i en årskull = 30,56 procent.

Ung Företagsamhets genomslag på gymnasiet är i år 31 procent.

Årskullar och genomslag i regionerna

Sedan kammarrättens dom och SCB:s beslut från våren 2020 om en reviderad sekretesspolicy, publicerar Skolverket endast statistik på nationell nivå, vilket gör att vi för läsåret 2020/21 inte kan ta fram en verifierad årskull per region.

Vi har därför tagit fram en möjlig årskull per region som baseras på hur stor andel elever som finns i regionen i förhållande till det totala antalet elever i årskullen i Sverige. För att beräkna hur fördelningen är för varje region har en ARIMAX-modell använts. Även om modellen underestimerat ökningen av antal elever så är fördelningen per region från modellen en rimlig uppskattning. Fördelningen kan även kopplas till folkmängden i Sverige utifrån SCB:s data. Variabler som använts i modellen är Antal elever per årskurs 1, 2 och 3 för läsåren 2013/14 - 2019/20.

Exempel Ung Företagsamhet Norrbotten:

  • Från Skolverkets statistik 2019/20 var andelen av årskullen för Norrbotten 2,39 procent av årskullen för Sverige. ARIMAX-modellen ger en uppskattning på 2,36 procent för 2020/21.
  • En minskning är i linje med SCB:s statistik över befolkningsmängd för perioden 2015–2020 där andel befolkning av Sveriges totala befolkning rör sig från 2,54 procent 2015 till 2,40 procent 2020. Vidare visar SCB:s befolkningsprognos 2030 att folkmängden i Norrbotten beräknas uppgå till 2,15 procent av Sveriges totala befolkning.

Årskull per region kan komma att justeras efterhand om statistiken från Skolverket för läsåret 2020/21 blir officiell på regionnivå.

Frågor om årskullar och genomslag kan besvaras av respektive region eller Edvard Åberg, se nedan för kontaktuppgifter. 

Edvard Åberg
Analytiker
Kontakta mig om:
du har frågor kring statistik och undersökningar.