Code of conduct

FÖR UF-RÅDGIVARE

Syftet med en uppförandekod är att ge dig som UF-rådgivare tydliga riktlinjer för agerande och ansvar i ditt möte med UF-företagare/UF-elever. För oss på Ung Företagsamhet är det viktigt att våra gymnasieelever känner sig trygga och får ett professionellt bemötande. Du som rådgivare är den vuxne i relationen och på så sätt vilar ett stort ansvar på dig. Uppförandekoden ska vara ett redskap och ett hjälpmedel för att undvika oönskade situationer.

Bryter du som rådgivare mot uppförandekoden kommer du att tas bort från rådgivarmatchningen och blir därmed avstängd som rådgivare. 

Du kan läsa mer om rådgivaruppdraget i vår rådgivarmanual.

1. Allmänt uppförande

Jag i min roll som rådgivare:

1.1 Kommer att agera professionellt och bemöta både elever, lärare och andra jag kommer i kontakt med via mitt uppdrag på ett respektfullt sätt.

1.2 Kommer att agera utifrån Ung Företagsamhets bästa och inte bidra till att ge Ung Företagsamhet ett dåligt rykte.

1.3 Kommer inte att använda/utnyttja UF-eleverna, UF-företagen eller Ung Företagsamhet för eget ekonomiskt intresse, exempelvis genom att sälja egna varor eller tjänster eller dra nytta av UF-företagets idéer för min egen vinnings skull.

1.4 Verkar för att alla UF-elever ska känna sig inkluderade och att det inte förekommer diskriminering i någon form. Ung Företagsamhet har en tydlig mångfaldspolicy som syftar till att alla elever ska känna sig inkluderade när de agerar inom Ung Företagsamhets verksamhet.

2. Att arbeta med elever

Jag i min roll som rådgivare: 

2.1 Har förståelse för att rollen som UF-rådgivare placerar mig i en förtroendesituation gentemot UF-eleverna.

2.2 Kommer, om möjligt, inte medvetet placera mig i en situation där jag är helt ensam med en UF-elev utan kommer att sträva efter att det finns andra UF-elever eller personer närvarande i omgivningen vid samtliga möten.

2.3 Kommer inte på något sätt uppträda olämpligt gentemot UF-elever.

2.4 
Är medveten om att emotionella eller sexuella relationer mellan en rådgivare och en elev är olämpliga och därför oacceptabla.

2.5 Försäkrar att jag inte har något i belastningsregistret som gör mig olämplig som rådgivare åt elever i skolåldern.

3. Sekretess

Jag i min roll som rådgivare:

3.1 Kommer inte att sprida känslig information om enskilda UF-elever som jag har fått vetskap om i något sammanhang. Om jag känner en oro för enskild elev ska jag ta kontakt med elevens lärare eller UF-medarbetare i min region.

3.2 Kommer inte att sprida ”företagshemligheter” som UF-företaget har.

​​​4. Gåvor och investeringar

Jag i min roll som rådgivare:

4.1 Får investera riskkapital för upp till maxbeloppet i UF-företaget, men inte skänka pengar eller ge andra gåvor till UF-företaget.

5. Alkohol och droger

5.1 ​​​​​​​Ung Företagsamhet har en sträng alkoholpolicy som säger att ingen alkohol får förekomma i UF-sammanhang. Detta gäller även i sammanhang där rådgivare och UF-företag möts.