Hem / Nyheter & Event / Stockholm / Kallelse till Ung Företagsamhet Stockholmsregionens årsstämma 7 december 2022

Kallelse till Ung Företagsamhet Stockholmsregionens årsstämma 7 december 2022

Välkommen till Ung Företagsamhet Stockholmsregionens årsstämma för verksamhetsåret 2021/22.

Stämman äger rum onsdagen den 7:e december, kl. 16.00 hos Ung Företagsamhet Stockholmsregionen på Saltmätargatan 9, 4tr. Lokal: Big Room.  

Motioner till årsstämman skall inkomma senast 1:e september och inga motioner har inkommit i år.

Anmälan till årsstämman görs till kansliet (Regionchef) senast fredag den 26:e november, via e-post: johannes.crona@ungforetagsamhet.se

Dagordning enligt nedan.

Välkommen!

 

Dagordning enligt stadga

 1. val av mötesordförande;
 2. anmälan av mötesordförandes val av protokollförare;
 3. fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad;
 4. val av två justeringspersoner;
 5. fastställande av röstlängd;
 6. framläggande av Ung Företagsamhet Stockholmsregionens verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående räkenskapsår;
 7. framläggande av revisorns revisionsberättelse;
 8. beslut om
  a) 
  fastställande av resultat- och balansräkningar;
  b) ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna för det gångna verksamhetsåret;
   
 9. behandling av motioner och propositioner;
  inga motioner har inkommit
   
 10. val av styrelsens ordförande;
 11. fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa;
 12. val av revisor;
 13. val av valberedning, samt fastställande av instruktion till valberedningen;
 14. bemyndigande till styrelsen att utse ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma;
 15. beslut om inval av hedersmedlemmar;
 16. framläggande av Ung Företagsamhet Stockholmsregionens verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår;
 17. stämman avslutas.
Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.