Hem / Nyheter & Event / Stockholm / Kallelse till Ung Företagsamhet Stockholmsregionens årsstämma 8 december 2020

Kallelse till Ung Företagsamhet Stockholmsregionens årsstämma 8 december 2020

Välkommen till Ung Företagsamhet Stockholmsregionens årsstämma för verksamhetsåret 2019/20.

Stämman äger rum tisdagen den 8:e december, kl. 16.00 och kommer i år att hållas digitalt som ett Microsoft Teams möte.

Motioner till årsstämman skall inkomma senast 1:e september och inga motioner har inkommit i år.

Anmälan till årsstämman görs till kansliet (Regionchef) senast en vecka innan årsstämman, måndagen den 30:e november, via e-post: johannes.crona@ungforetagsamhet.se

Möteshandlingar och länk för att ansluta till digitalt möte skickas sedan ut till anmälda medlemmar.

Dagordning enligt nedan.

Välkommen!

 

Årsstämma för Ung Företagsamhet Stockholmsregionen  8 december 2020

 

Dagordning enligt stadga

 1. val av mötesordförande;
 2. anmälan av mötesordförandes val av protokollförare;
 3. fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad;
 4. val av två justeringspersoner;
 5. fastställande av röstlängd;
 6. framläggande av Ung Företagsamhet Stockholmsregionens verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående räkenskapsår;
 7. framläggande av revisorns revisionsberättelse;
 8. beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkningar;
  2. ansvarsfrihet för alla styrelseledamöterna för det gångna verksamhetsåret;
 9. behandling av motioner och propositioner;

inga motioner har inkommit

 1. val av styrelsens ordförande;
 2. fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa;
 3. val av revisor;
 4. val av valberedning, samt fastställande av instruktion till valberedningen;
 5. bemyndigande till styrelsen att utse ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma;
 6. beslut om inval av hedersmedlemmar;
 7. framläggande av Ung Företagsamhet Stockholmsregionens verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår;
 8. stämman avslutas.

 

Bilagor:

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.