Hem / Nyheter & Event / Ung företagsamhet Västernorrlands föreningsstämma 2021

Ung företagsamhet Västernorrlands föreningsstämma 2021

Föreningens Ung företagsamhet Västernorrlands medlemmar är välkomna att delta och erhåller handlingar vid anmälan. Föranmälan till föreningsstämman krävs.

Anmäl er via mail senast 17:e november 2021 till: erik.eriksson@ungforetagsamhet.se

 Dagordning för Föreningsstämman 2021

1. Stämman öppnas

2. Val av mötesordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Prövning om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Val av två justeringspersoner

6. Fastställande av röstlängd

7. Framläggande av Ung Företagsamhet i Västernorrlands verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående räkenskapsår

8. Framläggande av revisorernas granskningsberättelse

9. Beslut om: 
a. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
b. Styrelsens ansvarsfrihet

10. Behandling av motioner och propositioner

11. Val av styrelsens ordförande 

12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av dessa 

13. Val av revisor  

14. Val av valberedning

15. Bemyndigande till styrelsen att utse ombud till Ung Företagsamhet i Sveriges föreningsstämma

16. Beslut om inval av hedersmedlemmar

17. Framläggande av Ung Företagsamhet Västernorrlands verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår

18. Stämman avslutas 

FLER EVENT

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.